Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023 – Variació lingüística en català

Programa provisional

 

DIJOUS, 19.10.2023

08:45-9:00

Introducció

9:00-10:00

Sebastià Salvà i Puig

(Universitat de les Illes Balears &

Universitat Autònoma de Barcelona)

El català de Mallorca: una finestra per a estudiar la concordança del participi

10:00-10:30

Àlex Alsina & Cristina Tolosa Sevilla

(Universitat Pompeu Fabra)

Un canvi lingüístic en curs: La concordança dels inacusatius en català nord-occidental

10:30-11:00

Manuel Badal (Universitat de València)

Flexió de nombre en manlleus adjectivals introduïts al català i a l’espanyol

11:00-11:30

Pausa

11:30-12:30

Elga Cremades (Universitat de les Illes Balears)

Variació, alternança argumental i predicats psicològics: el cas de les nominalitzacions en català

12:30-13:00

Roser Giménez García

(Universitat de Barcelona &

Universitat de Girona)

Com utilitzen “utilitzar” els futurs mestres? Estudi exploratori de variació lèxica

13:00-14:30

Pausa (dinar)

14:30-15:00

Ricard Herrero (Universitat de València)

Extensió i evolució dels trets de color de la vocal baixa posttònica final en valencià: l’harmonia vocàlica i la neutralització de la vocal /a/ com a [ɛ, ɔ]

15:00-15:30

Xevi Pujol i Molist (Universitat de Barcelona)

La preservació de contrastos com a factor inhibidor de la reducció vocàlica en els manlleus en català central

15:30-16:00

Katia Benaiges Saura & Maria Teresa Moret-Oliver

(Universitat de Saragossa)

Leisme en els grups consonàntics cultes pl, cl, gl, bl i fl en el català a l’Aragó: una aproximació a la variació (socio)fonètica a partir de l’anàlisi amb PRAAT

16:00-16:30

Pausa

16:30-17:30

Pilar Perea (Universitat de Barcelona)

Variació lèxica i temps: El cas de Llucmajor

20:00 -

Sopar

DIVENDRES, 20.10.2023

9:00-10:00

Sandra Montserrat Buendia

(Universitat d’Alacant)

Variació i canvi lingüístic a l’entorn de les perífrasis d’interrupció (ss. XIII-XVI)

10:00-10:30

Aina Torres-Latorre (Universitat de València)

“Primerament pendràs la palamida e escatar-l’-às e faràs-la bella neta”: anàlisi dels factors que influeixen en la variació entre mesoclisi i enclisi en català antic

10:30-11:00

Pausa

11:00-12:00

Jesús Jiménez (Universitat de València)

Estil personal, principis rítmics universals i gramàtica mètrica del català en la poesia d’Estellés i d’Ausiàs March

12:00-12:30

Gemma Bel-Enguix

(Instituto de Ingeniería Lingüística-

UNAM, Departament de Filologia Catalana

i Lingüística General, UB),

Àngels Massip-Bonet (UB) & Irene Castellón (UB)

Un estudi computacional del lèxic a l’obra de Ramon Llull

12:30-13:00

Alba Adiego Bistué (Universitat de Barcelona)

El valor de les anotacions lingüístiques marginals de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI)

 

Les Jornades són organitzades en cooperació amb el Institut Ramon Llull.